REVIEW: Xem nhà mẫu căn hộ Vinhomes Quận 9 tại Quận 2 Sài Gòn

e r R e v o l u t i o n 5 . 4 . 8 . 1 – r e s p o n s i v e , M o b i l e – F r i e n d l y S l i d e r P l u g i n f o r W o r d P r e s s w i t h c o m f o r t a b l e d r a g a n d d r o p i n t e r f a c e . ” / >

! – – J S g e n e r a t e d b y t h e m e – – >

s c r i p t >

v a r t d B l o c k s A r r a y = [ ] ; / / h e r e w e s t o r e a l l t h e i t e m s f o r t h e c u r r e n t p a g e

/ / t d _ b l o c k c l a s s – e a c h a j a x b l o c k u s e s a o b j e c t o f t h i s c l a s s f o r r e q u e s t s

f u n c t i o n t d B l o c k ( ) {

t h i s . i d = ‘ ‘ ;

t h i s . b l o c k _ t y p e = 1 ; / / b l o c k t y p e i d ( 1 – 2 3 4 e t c )

t h i s . a t t s = ‘ ‘ ;

t h i s . t d _ c o l u m n _ n u m b e r = ‘ ‘ ;

t h i s . t d _ c u r r e n t _ p a g e = 1 ; / /

t h i s . p o s t _ c o u n t = 0 ; / / f r o m w p

t h i s . f o u n d _ p o s t s = 0 ; / / f r o m w p

t h i s . m a x _ n u m _ p a g e s = 0 ; / / f r o m w p

t h i s . t d _ f i l t e r _ v a l u e = ‘ ‘ ; / / c u r r e n t l i v e f i l t e r v a l u e

t h i s . i s _ a j a x _ r u n n i n g = f a l s e ;

t h i s . t d _ u s e r _ a c t i o n = ‘ ‘ ; / / l o a d m o r e o r i n f i n i t e l o a d e r ( u s e d b y t h e a n i m a t i o n )

t h i s . h e a d e r _ c o l o r = ‘ ‘ ;

t h i s . a j a x _ p a g i n a t i o n _ i n f i n i t e _ s t o p = ‘ ‘ ; / / s h o w l o a d m o r e a t p a g e x

}

/ / t d _ j s _ g e n e r a t o r – m i n i d e t e c t o r

( f u n c t i o n ( ) {

v a r h t m l T a g = d o c u m e n t . g e t E l e m e n t s B y T a g N a m e ( ” h t m l ” ) [ 0 ] ;

i f ( n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ” M S I E 1 0 . 0 ” ) > – 1 ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ i e 1 0 ‘ ;

}

i f ( ! ! n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . m a t c h ( / T r i d e n t . * r v \ : 1 1 \ . / ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ i e 1 1 ‘ ;

}

i f ( n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ” E d g e ” ) > – 1 ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ i e E d g e ‘ ;

}

i f ( / ( i P a d | i P h o n e | i P o d ) / g . t e s t ( n a v i g a t o r . u s e r A g e n t ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – i o s ‘ ;

}

v a r u s e r _ a g e n t = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . t o L o w e r C a s e ( ) ;

i f ( u s e r _ a g e n t . i n d e x O f ( ” a n d r o i d ” ) > – 1 ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – a n d r o i d ‘ ;

}

i f ( – 1 ! = = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ‘ M a c O S X ‘ ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – o s – x ‘ ;

}

i f ( / c h r o m ( e | i u m ) / . t e s t ( n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . t o L o w e r C a s e ( ) ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – c h r o m e ‘ ;

}

i f ( – 1 ! = = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ‘ F i r e f o x ‘ ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – f i r e f o x ‘ ;

}

i f ( – 1 ! = = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ‘ S a f a r i ‘ ) && – 1 = = = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ‘ C h r o m e ‘ ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – s a f a r i ‘ ;

}

i f ( – 1 ! = = n a v i g a t o r . u s e r A g e n t . i n d e x O f ( ‘ I E M o b i l e ‘ ) ) {

h t m l T a g . c l a s s N a m e + = ‘ t d – m d – i s – i e m o b i l e ‘ ;

}

} ) ( ) ;

v a r t d L o c a l C a c h e = { } ;

( f u n c t i o n ( ) {

” u s e s t r i c t ” ;

t d L o c a l C a c h e = {

d a t a : { } ,

r e m o v e : f u n c t i o n ( r e s o u r c e _ i d ) {

d e l e t e t d L o c a l C a c h e . d a t a [ r e s o u r c e _ i d ] ;

} ,

e x i s t : f u n c t i o n ( r e s o u r c e _ i d ) {

r e t u r n t d L o c a l C a c h e . d a t a . h a s O w n P r o p e r t y ( r e s o u r c e _ i d ) && t d L o c a l C a c h e . d a t a [ r e s o u r c e _ i d ] ! = = n u l l ;

} ,

g e t : f u n c t i o n ( r e s o u r c e _ i d ) {

r e t u r n t d L o c a l C a c h e . d a t a [ r e s o u r c e _ i d ] ;

} ,

s e t : f u n c t i o n ( r e s o u r c e _ i d , c a c h e d D a t a ) {

t d L o c a l C a c h e . r e m o v e ( r e s o u r c e _ i d ) ;

t d L o c a l C a c h e . d a t a [ r e s o u r c e _ i d ] = c a c h e d D a t a ;

}

} ;

} ) ( ) ;

v a r t d _ v i e w p o r t _ i n t e r v a l _ l i s t = [ { ” l i m i t B o t t o m ” : 7 6 7 , ” s i d e b a r W i d t h ” : 2 2 8 } , { ” l i m i t B o t t o m ” : 1 0 1 8 , ” s i d e b a r W i d t h ” : 3 0 0 } , { ” l i m i t B o t t o m ” : 1 1 4 0 , ” s i d e b a r W i d t h ” : 3 2 4 } ] ;
v a r t d _ a n i m a t i o n _ s t a c k _ e f f e c t = ” t y p e 0 ” ;
v a r t d s _ a n i m a t i o n _ s t a c k = t r u e ;
v a r t d _ a n i m a t i o n _ s t a c k _ s p e c i f i c _ s e l e c t o r s = ” . e n t r y – t h u m b , i m g ” ;
v a r t d _ a n i m a t i o n _ s t a c k _ g e n e r a l _ s e l e c t o r s = ” . t d – a n i m a t i o n – s t a c k i m g , . t d – a n i m a t i o n – s t a c k . e n t r y – t h u m b , . p o s t i m g ” ;
v a r t d s _ g e n e r a l _ m o d a l _ i m a g e = ” y e s ” ;
v a r t d _ a j a x _ u r l = ” h t t p s : \ / \ / s a n v i n c i t y q u a n 9 . c o m \ / w p – a d m i n \ / a d m i n – a j a x . p h p ? t d _ t h e m e _ n a m e = N e w s p a p e r &v = 8 . 7 . 2 ” ;
v a r t d _ g e t _ t e m p l a t e _ d i r e c t o r y _ u r i = ” h t t p s : \ / \ / s a n v i n c i t y q u a n 9 . c o m \ / w p – c o n t e n t \ / t h e m e s \ / s a n v i n c i t y q u a n 9 ” ;
v a r t d s _ s n a p _ m e n u = ” ” ;
v a r t d s _ l o g o _ o n _ s t i c k y = ” s h o w ” ;
v a r t d s _ h e a d e r _ s t y l e = ” ” ;
v a r t d _ p l e a s e _ w a i t = ” P l e a s e w a i t . . . ” ;
v a r t d _ e m a i l _ u s e r _ p a s s _ i n c o r r e c t = ” U s e r o r p a s s w o r d i n c o r r e c t ! ” ;
v a r t d _ e m a i l _ u s e r _ i n c o r r e c t = ” E m a i l o r u s e r n a m e i n c o r r e c t ! ” ;
v a r t d _ e m a i l _ i n c o r r e c t = ” E m a i l i n c o r r e c t ! ” ;
v a r t d s _ m o r e _ a r t i c l e s _ o n _ p o s t _ e n a b l e = ” ” ;
v a r t d s _ m o r e _ a r t i c l e s _ o n _ p o s t _ t i m e _ t o _ w a i t = ” ” ;
v a r t d s _ m o r e _ a r t i c l e s _ o n _ p o s t _ p a g e s _ d i s t a n c e _ f r o m _ t o p = 0 ;
v a r t d s _ t h e m e _ c o l o r _ s i t e _ w i d e = ” # e a a 9 2 6 ” ;
v a r t d s _ s m a r t _ s i d e b a r = ” e n a b l e d ” ;
v a r t d T h e m e N a m e = ” N e w s p a p e r ” ;
v a r t d _ m a g n i f i c _ p o p u p _ t r a n s l a t i o n _ t P r e v = ” P r e v i o u s ( L e f t a r r o w k e y ) ” ;
v a r t d _ m a g n i f i c _ p o p u p _ t r a n s l a t i o n _ t N e x t = ” N e x t ( R i g h t a r r o w k e y ) ” ;
v a r t d _ m a g n i f i c _ p o p u p _ t r a n s l a t i o n _ t C o u n t e r = ” % c u r r % o f % t o t a l % ” ;
v a r t d _ m a g n i f i c _ p o p u p _ t r a n s l a t i o n _ a j a x _ t E r r o r = ” T h e c o n t e n t f r o m % u r l % c o u l d n o t b e l o a d e d . ” ;
v a r t d _ m a g n i f i c _ p o p u p _ t r a n s l a t i o n _ i m a g e _ t E r r o r = ” T h e i m a g e # % c u r r % c o u l d n o t b e l o a d e d . ” ;
v a r t d D a t e N a m e s I 1 8 n = { ” m o n t h _ n a m e s ” : [ ” T h \ u 0 0 e 1 n g M \ u 1 e d 9 t ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g H a i ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g B a ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g T \ u 0 1 b 0 ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g N \ u 0 1 0 3 m ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g S \ u 0 0 e 1 u ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g B \ u 1 e a 3 y ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g T \ u 0 0 e 1 m ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g C h \ u 0 0 e d n ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g M \ u 0 1 b 0 \ u 1 e d d i ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g M \ u 0 1 b 0 \ u 1 e d d i M \ u 1 e d 9 t ” , ” T h \ u 0 0 e 1 n g M \ u 0 1 b 0 \ u 1 e d d i H a i ” ] , ” m o n t h _ n a m e s _ s h o r t ” : [ ” T h 1 ” , ” T h 2 ” , ” T h 3 ” , ” T h 4 ” , ” T h 5 ” , ” T h 6 ” , ” T h 7 ” , ” T h 8 ” , ” T h 9 ” , ” T h 1 0 ” , ” T h 1 1 ” , ” T h 1 2 ” ] , ” d a y _ n a m e s ” : [ ” C h \ u 1 e e 7 N h \ u 1 e a d t ” , ” T h \ u 1 e e 9 H a i ” , ” T h \ u 1 e e 9 B a ” , ” T h \ u 1 e e 9 T \ u 0 1 b 0 ” , ” T h \ u 1 e e 9 N \ u 0 1 0 3 m ” , ” T h \ u 1 e e 9 S \ u 0 0 e 1 u ” , ” T h \ u 1 e e 9 B \ u 1 e a 3 y ” ] , ” d a y _ n a m e s _ s h o r t ” : [ ” C N ” , ” T 2 ” , ” T 3 ” , ” T 4 ” , ” T 5 ” , ” T 6 ” , ” T 7 ” ] } ;
v a r t d _ a d _ b a c k g r o u n d _ c l i c k _ l i n k = ” ” ;
v a r t d _ a d _ b a c k g r o u n d _ c l i c k _ t a r g e t = ” ” ;
/ s c r i p t >

! – – H e a d e r s t y l e c o m p i l e d b y t h e m e – – >

s t y l e >

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > l i > a : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . s f H o v e r > a ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 2 . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p – f u l l ,

. s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > l i : h o v e r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . s f H o v e r > a : a f t e r ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 2 . t d – a f f i x ,

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : a f t e r ,

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h . b t n : h o v e r ,

i n p u t [ t y p e = s u b m i t ] : h o v e r ,

. t d – r e a d – m o r e a ,

. t d – p o s t – c a t e g o r y : h o v e r ,

. t d – g r i d – s t y l e – 1 . t d – h o v e r – 1 . t d – b i g – g r i d – p o s t : h o v e r . t d – p o s t – c a t e g o r y ,

. t d – g r i d – s t y l e – 5 . t d – h o v e r – 1 . t d – b i g – g r i d – p o s t : h o v e r . t d – p o s t – c a t e g o r y ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d – a c t i v e . t d – a u t h o r – p o s t – c o u n t ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d – a c t i v e . t d – a u t h o r – c o m m e n t s – c o u n t ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d _ m o d _ w r a p : h o v e r . t d – a u t h o r – p o s t – c o u n t ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d _ m o d _ w r a p : h o v e r . t d – a u t h o r – c o m m e n t s – c o u n t ,

. t d – 4 0 4 – s u b – s u b – t i t l e a : h o v e r ,

. t d – s e a r c h – f o r m – w i d g e t . w p b _ b u t t o n : h o v e r ,

. t d – r a t i n g – b a r – w r a p d i v ,

. t d _ c a t e g o r y _ t e m p l a t e _ 3 . t d – c u r r e n t – s u b – c a t e g o r y ,

. d r o p c a p ,

. t d _ w r a p p e r _ v i d e o _ p l a y l i s t . t d _ v i d e o _ c o n t r o l s _ p l a y l i s t _ w r a p p e r ,

. w p b _ d e f a u l t ,

. w p b _ d e f a u l t : h o v e r ,

. t d – l e f t – s m a r t – l i s t : h o v e r ,

. t d – r i g h t – s m a r t – l i s t : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – c h e c k o u t . w o o c o m m e r c e i n p u t . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – p a g e . w o o c o m m e r c e a . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – a c c o u n t d i v . w o o c o m m e r c e . b u t t o n : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s b u t t o n : h o v e r ,

. b b p _ w i d g e t _ l o g i n . b u t t o n : h o v e r ,

. t d – f o o t e r – w r a p p e r . t d – p o s t – c a t e g o r y ,

. t d – f o o t e r – w r a p p e r . w i d g e t _ p r o d u c t _ s e a r c h i n p u t [ t y p e = ” s u b m i t ” ] : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t a . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t # r e s p o n d i n p u t # s u b m i t : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . c h e c k o u t i n p u t # p l a c e _ o r d e r : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . w o o c o m m e r c e . w i d g e t . b u t t o n : h o v e r ,

. s i n g l e – p r o d u c t . p r o d u c t . s u m m a r y . c a r t . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – c a r t . w o o c o m m e r c e t a b l e . c a r t . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – c a r t . w o o c o m m e r c e . s h i p p i n g – c a l c u l a t o r – f o r m . b u t t o n : h o v e r ,

. t d – n e x t – p r e v – w r a p a : h o v e r ,

. t d – l o a d – m o r e – w r a p a : h o v e r ,

. t d – p o s t – s m a l l – b o x a : h o v e r ,

. p a g e – n a v . c u r r e n t ,

. p a g e – n a v : f i r s t – c h i l d > d i v ,

. t d _ c a t e g o r y _ t e m p l a t e _ 8 . t d – c a t e g o r y – h e a d e r . t d – c a t e g o r y a . t d – c u r r e n t – s u b – c a t e g o r y ,

. t d _ c a t e g o r y _ t e m p l a t e _ 4 . t d – c a t e g o r y – s i b l i n g s . t d – c a t e g o r y a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – p a g i n a t i o n . c u r r e n t ,

# b b p r e s s – f o r u m s # b b p – s i n g l e – u s e r – d e t a i l s # b b p – u s e r – n a v i g a t i o n l i . c u r r e n t a ,

. t d – t h e m e – s l i d e r : h o v e r . s l i d e – m e t a – c a t a ,

a . v c _ b t n – b l a c k : h o v e r ,

. t d – t r e n d i n g – n o w – w r a p p e r : h o v e r . t d – t r e n d i n g – n o w – t i t l e ,

. t d – s c r o l l – u p ,

. t d – s m a r t – l i s t – b u t t o n : h o v e r ,

. t d – w e a t h e r – i n f o r m a t i o n : b e f o r e ,

. t d – w e a t h e r – w e e k : b e f o r e ,

. t d _ b l o c k _ e x c h a n g e . t d – e x c h a n g e – h e a d e r : b e f o r e ,

. t d _ b l o c k _ b i g _ g r i d _ 9 . t d – g r i d – s t y l e – 1 . t d – p o s t – c a t e g o r y ,

. t d _ b l o c k _ b i g _ g r i d _ 9 . t d – g r i d – s t y l e – 5 . t d – p o s t – c a t e g o r y ,

. t d – g r i d – s t y l e – 6 . t d – h o v e r – 1 . t d – m o d u l e – t h u m b : a f t e r ,

. t d – p u l l d o w n – s y l e – 2 . t d – s u b c a t – d r o p d o w n u l : a f t e r ,

. t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 9 . t d – b l o c k – t i t l e : a f t e r ,

. t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 5 . t d – b l o c k – t i t l e : b e f o r e ,

d i v . w p f o r m s – c o n t a i n e r . w p f o r m s – f o r m d i v . w p f o r m s – s u b m i t – c o n t a i n e r b u t t o n [ t y p e = s u b m i t ] {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 4 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m : b e f o r e {

b o r d e r – c o l o r : # e a a 9 2 6 t r a n s p a r e n t t r a n s p a r e n t t r a n s p a r e n t ! i m p o r t a n t ;

}

. w o o c o m m e r c e . w o o c o m m e r c e – m e s s a g e . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . w o o c o m m e r c e – e r r o r . b u t t o n : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e . w o o c o m m e r c e – i n f o . b u t t o n : h o v e r ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 4 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 3 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 9 . t d – r e l a t e d – t i t l e : a f t e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ! i m p o r t a n t ;

}

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t . o n s a l e ,

. w o o c o m m e r c e . w i d g e t . u i – s l i d e r . u i – s l i d e r – h a n d l e {

b a c k g r o u n d : n o n e # e a a 9 2 6 ;

}

. w o o c o m m e r c e . w i d g e t . w i d g e t _ l a y e r e d _ n a v _ f i l t e r s u l l i a {

b a c k g r o u n d : n o n e r e p e a t s c r o l l 0 0 # e a a 9 2 6 ! i m p o r t a n t ;

}

a ,

c i t e a : h o v e r ,

. t d _ m e g a _ m e n u _ s u b _ c a t s . c u r – s u b – c a t ,

. t d – m e g a – s p a n h 3 a : h o v e r ,

. t d _ m o d _ m e g a _ m e n u : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . r e s u l t – m s g a : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – t o p – m e n u . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h . t d _ m o d u l e _ w r a p : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. t d – h e a d e r – t o p – m e n u . t d – i c o n – s e a r c h : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – w r a p . r e s u l t – m s g a : h o v e r ,

. t o p – h e a d e r – m e n u l i a : h o v e r ,

. t o p – h e a d e r – m e n u . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a ,

. t o p – h e a d e r – m e n u . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t o p – h e a d e r – m e n u . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

. t d – s o c i a l – i c o n – w r a p > a : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – s p – t o p – w i d g e t . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p a : h o v e r ,

. t d – p a g e – c o n t e n t b l o c k q u o t e p ,

. t d – p o s t – c o n t e n t b l o c k q u o t e p ,

. m c e – c o n t e n t – b o d y b l o c k q u o t e p ,

. c o m m e n t – c o n t e n t b l o c k q u o t e p ,

. w p b _ t e x t _ c o l u m n b l o c k q u o t e p ,

. t d _ b l o c k _ t e x t _ w i t h _ t i t l e b l o c k q u o t e p ,

. t d _ m o d u l e _ w r a p : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. t d – s u b c a t – f i l t e r . t d – s u b c a t – l i s t a : h o v e r ,

. t d – s u b c a t – f i l t e r . t d – s u b c a t – d r o p d o w n a : h o v e r ,

. t d _ q u o t e _ o n _ b l o c k s ,

. d r o p c a p 2 ,

. d r o p c a p 3 ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d – a c t i v e . t d – a u t h o r s – n a m e a ,

. t d _ t o p _ a u t h o r s . t d _ m o d _ w r a p : h o v e r . t d – a u t h o r s – n a m e a ,

. t d – p o s t – n e x t – p r e v – c o n t e n t a : h o v e r ,

. a u t h o r – b o x – w r a p . t d – a u t h o r – s o c i a l a : h o v e r ,

. t d – a u t h o r – n a m e a : h o v e r ,

. t d – a u t h o r – u r l a : h o v e r ,

. t d _ m o d _ r e l a t e d _ p o s t s : h o v e r h 3 > a ,

. t d – p o s t – t e m p l a t e – 1 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – r e l a t e d – l e f t : h o v e r ,

. t d – p o s t – t e m p l a t e – 1 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – r e l a t e d – r i g h t : h o v e r ,

. t d – p o s t – t e m p l a t e – 1 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. t d – p o s t – t e m p l a t e – 1 1 . t d _ b l o c k _ r e l a t e d _ p o s t s . t d – n e x t – p r e v – w r a p a : h o v e r ,

. c o m m e n t – r e p l y – l i n k : h o v e r ,

. l o g g e d – i n – a s a : h o v e r ,

# c a n c e l – c o m m e n t – r e p l y – l i n k : h o v e r ,

. t d – s e a r c h – q u e r y ,

. t d – c a t e g o r y – h e a d e r . t d – p u l l d o w n – c a t e g o r y – f i l t e r – l i n k : h o v e r ,

. t d – c a t e g o r y – s i b l i n g s . t d – s u b c a t – d r o p d o w n a : h o v e r ,

. t d – c a t e g o r y – s i b l i n g s . t d – s u b c a t – d r o p d o w n a . t d – c u r r e n t – s u b – c a t e g o r y ,

. w i d g e t a : h o v e r ,

. t d _ w p _ r e c e n t c o m m e n t s a : h o v e r ,

. a r c h i v e . w i d g e t _ a r c h i v e . c u r r e n t ,

. a r c h i v e . w i d g e t _ a r c h i v e . c u r r e n t a ,

. w i d g e t _ c a l e n d a r t f o o t a : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e a . a d d e d _ t o _ c a r t : h o v e r ,

. w o o c o m m e r c e – a c c o u n t . w o o c o m m e r c e – M y A c c o u n t – n a v i g a t i o n a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s l i . b b p – h e a d e r . b b p – r e p l y – c o n t e n t s p a n a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – f o r u m – f r e s h n e s s a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – t o p i c – f r e s h n e s s a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – f o r u m s – l i s t l i a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – f o r u m – t i t l e : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – t o p i c – p e r m a l i n k : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – t o p i c – s t a r t e d – b y a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – t o p i c – s t a r t e d – i n a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – b o d y . s u p e r – s t i c k y l i . b b p – t o p i c – t i t l e . b b p – t o p i c – p e r m a l i n k ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – b o d y . s t i c k y l i . b b p – t o p i c – t i t l e . b b p – t o p i c – p e r m a l i n k ,

. w i d g e t _ d i s p l a y _ r e p l i e s . b b p – a u t h o r – n a m e ,

. w i d g e t _ d i s p l a y _ t o p i c s . b b p – a u t h o r – n a m e ,

. f o o t e r – t e x t – w r a p . f o o t e r – e m a i l – w r a p a ,

. t d – s u b f o o t e r – m e n u l i a : h o v e r ,

. f o o t e r – s o c i a l – w r a p a : h o v e r ,

a . v c _ b t n – b l a c k : h o v e r ,

. t d – s m a r t – l i s t – d r o p d o w n – w r a p . t d – s m a r t – l i s t – b u t t o n : h o v e r ,

. t d _ m o d u l e _ 1 7 . t d – r e a d – m o r e a : h o v e r ,

. t d _ m o d u l e _ 1 8 . t d – r e a d – m o r e a : h o v e r ,

. t d _ m o d u l e _ 1 9 . t d – p o s t – a u t h o r – n a m e a : h o v e r ,

. t d – i n s t a g r a m – u s e r a ,

. t d – p u l l d o w n – s y l e – 2 . t d – s u b c a t – d r o p d o w n : h o v e r . t d – s u b c a t – m o r e s p a n ,

. t d – p u l l d o w n – s y l e – 2 . t d – s u b c a t – d r o p d o w n : h o v e r . t d – s u b c a t – m o r e i ,

. t d – p u l l d o w n – s y l e – 3 . t d – s u b c a t – d r o p d o w n : h o v e r . t d – s u b c a t – m o r e s p a n ,

. t d – p u l l d o w n – s y l e – 3 . t d – s u b c a t – d r o p d o w n : h o v e r . t d – s u b c a t – m o r e i ,

. t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n : h o v e r ,

. t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n : h o v e r i ,

. t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – l i n k : h o v e r ,

. t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – i t e m . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 2 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 5 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 6 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 7 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 8 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 9 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 0 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 2 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 3 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 4 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 5 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 6 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. g l o b a l – b l o c k – t e m p l a t e – 1 7 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . t d – m e n u – i t e m > a : h o v e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . s f H o v e r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a ,

. t d _ o u t l i n e d _ b t n {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

a . v c _ b t n – b l a c k . v c _ b t n _ s q u a r e _ o u t l i n e d : h o v e r ,

a . v c _ b t n – b l a c k . v c _ b t n _ o u t l i n e d : h o v e r ,

. t d – m e g a – m e n u – p a g e . w p b _ c o n t e n t _ e l e m e n t u l l i a : h o v e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d – a j – s e a r c h – r e s u l t s . t d _ m o d u l e _ w r a p : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. t d – t h e m e – w r a p . h e a d e r – s e a r c h – w r a p . r e s u l t – m s g a : h o v e r {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ! i m p o r t a n t ;

}

. t d – n e x t – p r e v – w r a p a : h o v e r ,

. t d – l o a d – m o r e – w r a p a : h o v e r ,

. t d – p o s t – s m a l l – b o x a : h o v e r ,

. p a g e – n a v . c u r r e n t ,

. p a g e – n a v : f i r s t – c h i l d > d i v ,

. t d _ c a t e g o r y _ t e m p l a t e _ 8 . t d – c a t e g o r y – h e a d e r . t d – c a t e g o r y a . t d – c u r r e n t – s u b – c a t e g o r y ,

. t d _ c a t e g o r y _ t e m p l a t e _ 4 . t d – c a t e g o r y – s i b l i n g s . t d – c a t e g o r y a : h o v e r ,

# b b p r e s s – f o r u m s . b b p – p a g i n a t i o n . c u r r e n t ,

. p o s t . t d _ q u o t e _ b o x ,

. p a g e . t d _ q u o t e _ b o x ,

a . v c _ b t n – b l a c k : h o v e r ,

. t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 5 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d _ o u t l i n e d _ b t n {

b o r d e r – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d _ w r a p p e r _ v i d e o _ p l a y l i s t . t d _ v i d e o _ c u r r e n t l y _ p l a y i n g : a f t e r {

b o r d e r – c o l o r : # e a a 9 2 6 ! i m p o r t a n t ;

}

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : b e f o r e {

b o r d e r – c o l o r : t r a n s p a r e n t t r a n s p a r e n t # e a a 9 2 6 t r a n s p a r e n t ;

}

. b l o c k – t i t l e > s p a n ,

. b l o c k – t i t l e > a ,

. b l o c k – t i t l e > l a b e l ,

. w i d g e t t i t l e ,

. w i d g e t t i t l e : a f t e r ,

. t d – t r e n d i n g – n o w – t i t l e ,

. t d – t r e n d i n g – n o w – w r a p p e r : h o v e r . t d – t r e n d i n g – n o w – t i t l e ,

. w p b _ t a b s l i . u i – t a b s – a c t i v e a ,

. w p b _ t a b s l i : h o v e r a ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b . v c _ a c t i v e > a ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b : h o v e r > a ,

. t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t . p r o d u c t s h 2 : n o t ( . w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e ) ,

. t d – s u b c a t – f i l t e r . t d – s u b c a t – d r o p d o w n : h o v e r . t d – s u b c a t – m o r e ,

. t d _ 3 D _ b t n ,

. t d _ s h a d o w _ b t n ,

. t d _ d e f a u l t _ b t n ,

. t d _ r o u n d _ b t n ,

. t d _ o u t l i n e d _ b t n : h o v e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. w o o c o m m e r c e d i v . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – t a b s u l . t a b s l i . a c t i v e {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ! i m p o r t a n t ;

}

. b l o c k – t i t l e ,

. t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e ,

. w p b _ t a b s . w p b _ t a b s _ n a v ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r ,

. w o o c o m m e r c e d i v . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – t a b s u l . t a b s : b e f o r e {

b o r d e r – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d _ b l o c k _ w r a p . t d – s u b c a t – i t e m a . t d – c u r – s i m p l e – i t e m {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – g r i d – s t y l e – 4 . e n t r y – t i t l e

{

b a c k g r o u n d – c o l o r : r g b a ( 2 3 4 , 1 6 9 , 3 8 , 0 . 7 ) ;

}

. t d – t h e m e – w r a p . b l o c k – t i t l e > s p a n ,

. t d – t h e m e – w r a p . b l o c k – t i t l e > s p a n > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . w i d g e t _ r s s . b l o c k – t i t l e . r s s w i d g e t ,

. t d – t h e m e – w r a p . b l o c k – t i t l e > a ,

. w i d g e t t i t l e ,

. w i d g e t t i t l e > a ,

. t d – t r e n d i n g – n o w – t i t l e ,

. w p b _ t a b s l i . u i – t a b s – a c t i v e a ,

. w p b _ t a b s l i : h o v e r a ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b . v c _ a c t i v e > a ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b : h o v e r > a ,

. t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m ,

. w o o c o m m e r c e d i v . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – t a b s u l . t a b s l i . a c t i v e ,

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t . p r o d u c t s h 2 : n o t ( . w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e ) ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 2 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 3 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 4 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 5 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 6 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 6 . t d – b l o c k – t i t l e : b e f o r e ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 7 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 8 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 9 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 0 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 1 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 2 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 3 . t d – b l o c k – t i t l e > s p a n ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 3 . t d – b l o c k – t i t l e > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 4 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 4 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 4 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n i ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 4 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n : h o v e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 4 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r . t d – p u l l d o w n – f i l t e r – d i s p l a y – o p t i o n : h o v e r i ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 5 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 5 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 5 . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r i ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 6 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 7 . t d – b l o c k – t i t l e > * {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l ,

. t d – h e a d e r – w r a p . t o p – h e a d e r – m e n u . s u b – m e n u {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # f 9 f 9 f 9 ;

}

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l {

b a c k g r o u n d – c o l o r : t r a n s p a r e n t ;

}

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l . t d – h e a d e r – t o p – m e n u {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # f 9 f 9 f 9 ;

p a d d i n g – l e f t : 1 5 p x ;

p a d d i n g – r i g h t : 1 5 p x ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l . t d – h e a d e r – t o p – m e n u ,

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l {

b o r d e r – b o t t o m : n o n e ;

}

. t d – h e a d e r – t o p – m e n u ,

. t d – h e a d e r – t o p – m e n u a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l . t d – h e a d e r – t o p – m e n u ,

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l a ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u a ,

. t d – h e a d e r – t o p – m e n u . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h . e n t r y – t i t l e a {

c o l o r : # 2 2 2 2 2 2 ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – s p – t o p – w i d g e t . t d – i c o n – f o n t ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 7 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p . t d – i c o n – f o n t {

c o l o r : # 1 8 2 2 4 3 ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p – f u l l ,

. t d – h e a d e r – m e n u – w r a p . t d – a f f i x ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 3 . t d – h e a d e r – m a i n – m e n u ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 3 . t d – a f f i x . t d – h e a d e r – m a i n – m e n u ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 4 . t d – h e a d e r – m a i n – m e n u ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 4 . t d – a f f i x . t d – h e a d e r – m a i n – m e n u ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p . t d – a f f i x ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 8 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # 1 5 2 b 7 5 ;

}

. t d – b o x e d – l a y o u t . t d – h e a d e r – s t y l e – 3 . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p ,

. t d – b o x e d – l a y o u t . t d – h e a d e r – s t y l e – 4 . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 3 . t d _ s t r e t c h _ c o n t e n t . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 4 . t d _ s t r e t c h _ c o n t e n t . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # 1 5 2 b 7 5 ! i m p o r t a n t ;

}

@ m e d i a ( m i n – w i d t h : 1 0 1 9 p x ) {

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – s p – r e c s ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – s p – l o g o {

m a r g i n – b o t t o m : 2 8 p x ;

}

}

@ m e d i a ( m i n – w i d t h : 7 6 8 p x ) a n d ( m a x – w i d t h : 1 0 1 8 p x ) {

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – s p – r e c s ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – s p – l o g o {

m a r g i n – b o t t o m : 1 4 p x ;

}

}

. t d – h e a d e r – s t y l e – 7 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u {

b o r d e r – b o t t o m : n o n e ;

}

. s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > l i : h o v e r > a : a f t e r ,

. s f – m e n u > . s f H o v e r > a : a f t e r ,

. t d _ b l o c k _ m e g a _ m e n u . t d – n e x t – p r e v – w r a p a : h o v e r ,

. t d – m e g a – s p a n . t d – p o s t – c a t e g o r y : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > l i > a : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . s f H o v e r > a ,

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : a f t e r ,

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h . b t n : h o v e r ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . b l a c k – m e n u . s f – m e n u > . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d _ b l o c k _ m e g a _ m e n u . t d – n e x t – p r e v – w r a p a : h o v e r {

b o r d e r – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : b e f o r e {

b o r d e r – c o l o r : t r a n s p a r e n t t r a n s p a r e n t # e a a 9 2 6 t r a n s p a r e n t ;

}

. t d _ m e g a _ m e n u _ s u b _ c a t s . c u r – s u b – c a t ,

. t d _ m o d _ m e g a _ m e n u : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . t d – m e n u – i t e m > a : h o v e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . s f H o v e r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u u l . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – m e n u – w r a p . s f – m e n u > l i > a ,

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p a ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 4 . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p i ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 5 . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p i ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 6 . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p i ,

. t d – h e a d e r – s t y l e – 1 2 . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l . t d – s o c i a l – i c o n – w r a p i ,

. t d – h e a d e r – w r a p . h e a d e r – s e a r c h – w r a p # t d – h e a d e r – s e a r c h – b u t t o n . t d – i c o n – s e a r c h {

c o l o r : # e f e f e f ;

}

. t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l + . t d – s e a r c h – w r a p p e r # t d – h e a d e r – s e a r c h – b u t t o n : b e f o r e {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e f e f e f ;

}

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u . t d – n o r m a l – m e n u . t d – m e n u – i t e m > a : h o v e r ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u . t d – n o r m a l – m e n u . s f H o v e r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u . t d – n o r m a l – m e n u . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u . t d – n o r m a l – m e n u . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . s f – m e n u . t d – n o r m a l – m e n u . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a {

c o l o r : # 0 0 9 6 8 8 ;

}

@ m e d i a ( m a x – w i d t h : 7 6 7 p x ) {

b o d y . t d – h e a d e r – w r a p . t d – h e a d e r – m a i n – m e n u {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # 1 5 2 b 7 5 ! i m p o r t a n t ;

}

}

. t d – m e n u – b a c k g r o u n d : b e f o r e ,

. t d – s e a r c h – b a c k g r o u n d : b e f o r e {

b a c k g r o u n d : # 1 5 2 b 7 5 ;

b a c k g r o u n d : – m o z – l i n e a r – g r a d i e n t ( t o p , # 1 5 2 b 7 5 0 % , # 1 5 2 b 7 5 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – w e b k i t – g r a d i e n t ( l e f t t o p , l e f t b o t t o m , c o l o r – s t o p ( 0 % , # 1 5 2 b 7 5 ) , c o l o r – s t o p ( 1 0 0 % , # 1 5 2 b 7 5 ) ) ;

b a c k g r o u n d : – w e b k i t – l i n e a r – g r a d i e n t ( t o p , # 1 5 2 b 7 5 0 % , # 1 5 2 b 7 5 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – o – l i n e a r – g r a d i e n t ( t o p , # 1 5 2 b 7 5 0 % , @ m o b i l e u _ g r a d i e n t _ t w o _ m o b 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – m s – l i n e a r – g r a d i e n t ( t o p , # 1 5 2 b 7 5 0 % , # 1 5 2 b 7 5 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : l i n e a r – g r a d i e n t ( t o b o t t o m , # 1 5 2 b 7 5 0 % , # 1 5 2 b 7 5 1 0 0 % ) ;

f i l t e r : p r o g i d : D X I m a g e T r a n s f o r m . M i c r o s o f t . g r a d i e n t ( s t a r t C o l o r s t r = ‘ # 1 5 2 b 7 5 ‘ , e n d C o l o r s t r = ‘ # 1 5 2 b 7 5 ‘ , G r a d i e n t T y p e = 0 ) ;

}

. t d – m o b i l e – c o n t e n t . c u r r e n t – m e n u – i t e m > a ,

. t d – m o b i l e – c o n t e n t . c u r r e n t – m e n u – a n c e s t o r > a ,

. t d – m o b i l e – c o n t e n t . c u r r e n t – c a t e g o r y – a n c e s t o r > a ,

# t d – m o b i l e – n a v . t d – m e n u – l o g i n – s e c t i o n a : h o v e r ,

# t d – m o b i l e – n a v . t d – r e g i s t e r – s e c t i o n a : h o v e r ,

# t d – m o b i l e – n a v . t d – m e n u – s o c i a l s – w r a p a : h o v e r i ,

. t d – s e a r c h – c l o s e a : h o v e r i {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

# t d – m o b i l e – n a v . t d – r e g i s t e r – s e c t i o n . t d – l o g i n – b u t t o n ,

. t d – s e a r c h – w r a p – m o b . r e s u l t – m s g a {

c o l o r : # 1 8 2 2 4 3 ;

}

. m f p – c o n t e n t . t d – l o g i n – b u t t o n : a c t i v e ,

. m f p – c o n t e n t . t d – l o g i n – b u t t o n : h o v e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. w h i t e – p o p u p – b l o c k : a f t e r {

b a c k g r o u n d : # c c 9 0 3 6 ;

b a c k g r o u n d : – m o z – l i n e a r – g r a d i e n t ( 4 5 d e g , # c c 9 0 3 6 0 % , # e a a 9 2 6 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – w e b k i t – g r a d i e n t ( l e f t b o t t o m , r i g h t t o p , c o l o r – s t o p ( 0 % , # c c 9 0 3 6 ) , c o l o r – s t o p ( 1 0 0 % , # e a a 9 2 6 ) ) ;

b a c k g r o u n d : – w e b k i t – l i n e a r – g r a d i e n t ( 4 5 d e g , # c c 9 0 3 6 0 % , # e a a 9 2 6 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – o – l i n e a r – g r a d i e n t ( 4 5 d e g , # c c 9 0 3 6 0 % , # e a a 9 2 6 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : – m s – l i n e a r – g r a d i e n t ( 4 5 d e g , # c c 9 0 3 6 0 % , # e a a 9 2 6 1 0 0 % ) ;

b a c k g r o u n d : l i n e a r – g r a d i e n t ( 4 5 d e g , # c c 9 0 3 6 0 % , # e a a 9 2 6 1 0 0 % ) ;

f i l t e r : p r o g i d : D X I m a g e T r a n s f o r m . M i c r o s o f t . g r a d i e n t ( s t a r t C o l o r s t r = ‘ # c c 9 0 3 6 ‘ , e n d C o l o r s t r = ‘ # e a a 9 2 6 ‘ , G r a d i e n t T y p e = 0 ) ;

}

. t d – f o o t e r – w r a p p e r ,

. t d – f o o t e r – w r a p p e r . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 7 . t d – b l o c k – t i t l e > * ,

. t d – f o o t e r – w r a p p e r . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 7 . t d – b l o c k – t i t l e ,

. t d – f o o t e r – w r a p p e r . t d – b l o c k – t i t l e – w r a p . t d – w r a p p e r – p u l l d o w n – f i l t e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # 1 5 2 b 7 5 ;

}

. t d – s u b – f o o t e r – c o n t a i n e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # c c 9 0 3 6 ;

}

. t d – s u b – f o o t e r – c o n t a i n e r ,

. t d – s u b f o o t e r – m e n u l i a {

c o l o r : # f f f f f f ;

}

. t d – s u b f o o t e r – m e n u l i a : h o v e r {

c o l o r : # d e b 1 2 1 ;

}

. t d – f o o t e r – w r a p p e r : : b e f o r e {

b a c k g r o u n d – s i z e : 1 0 0 % a u t o ;

}

. t d – f o o t e r – w r a p p e r : : b e f o r e {

o p a c i t y : 0 . 6 ;

}

. t d – m e n u – b a c k g r o u n d ,

. t d – s e a r c h – b a c k g r o u n d {

b a c k g r o u n d – i m a g e : u r l ( ‘ h t t p s : / / t p s e c u r i t a s . c o m / w p – c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 7 / 0 5 / 1 . j p g ‘ ) ;

}

. t o p – h e a d e r – m e n u > l i > a ,

. t d – w e a t h e r – t o p – w i d g e t . t d – w e a t h e r – n o w . t d – b i g – d e g r e e s ,

. t d – w e a t h e r – t o p – w i d g e t . t d – w e a t h e r – h e a d e r . t d – w e a t h e r – c i t y ,

. t d – h e a d e r – s p – t o p – m e n u . t d _ d a t a _ t i m e {

l i n e – h e i g h t : 2 7 p x ;

}

u l . s f – m e n u > . t d – m e n u – i t e m > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d – h e a d e r – m e n u – s o c i a l {

f o n t – f a m i l y : ” R o b o t o C o n d e n s e d ” ;
f o n t – s i z e : 1 4 p x ;
f o n t – w e i g h t : 6 0 0 ;
t e x t – t r a n s f o r m : u p p e r c a s e ;

}

. b l o c k – t i t l e > s p a n ,

. b l o c k – t i t l e > a ,

. w i d g e t t i t l e ,

. t d – t r e n d i n g – n o w – t i t l e ,

. w p b _ t a b s l i a ,

. v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b > a ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d – r e l a t e d – t i t l e a ,

. w o o c o m m e r c e d i v . p r o d u c t . w o o c o m m e r c e – t a b s u l . t a b s l i a ,

. w o o c o m m e r c e . p r o d u c t . p r o d u c t s h 2 : n o t ( . w o o c o m m e r c e – l o o p – p r o d u c t _ _ t i t l e ) ,

. t d – t h e m e – w r a p . t d – b l o c k – t i t l e {

f o n t – w e i g h t : 5 0 0 ;
t e x t – t r a n s f o r m : u p p e r c a s e ;

}

. p o s t . t d – p o s t – h e a d e r . e n t r y – t i t l e {

f o n t – f a m i l y : ” H e l v e t i c a N e u e ” , H e l v e t i c a , A r i a l , s a n s – s e r i f ;

}

. t d – p o s t – t e m p l a t e – d e f a u l t . t d – p o s t – h e a d e r . e n t r y – t i t l e {

f o n t – f a m i l y : ” H e l v e t i c a N e u e ” , H e l v e t i c a , A r i a l , s a n s – s e r i f ;
f o n t – s i z e : 1 3 p x ;
l i n e – h e i g h t : 1 4 p x ;
f o n t – s t y l e : n o r m a l ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;

}

. t d – p o s t – c o n t e n t h 1 {

f o n t – f a m i l y : ” H e l v e t i c a N e u e ” , H e l v e t i c a , A r i a l , s a n s – s e r i f ;
f o n t – s i z e : 1 7 p x ;
l i n e – h e i g h t : 1 9 p x ;
f o n t – s t y l e : n o r m a l ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;

}

. t d – p o s t – c o n t e n t h 2 {

f o n t – f a m i l y : ” H e l v e t i c a N e u e ” , H e l v e t i c a , A r i a l , s a n s – s e r i f ;
f o n t – s i z e : 1 4 p x ;
l i n e – h e i g h t : 1 6 p x ;
f o n t – s t y l e : n o r m a l ;
f o n t – w e i g h t : b o l d ;

}

b o d y , p {

f o n t – f a m i l y : ” H e l v e t i c a N e u e ” , H e l v e t i c a , A r i a l , s a n s – s e r i f ;

}

. t o p – h e a d e r – m e n u > l i ,

. t d – h e a d e r – s p – t o p – m e n u ,

# t d – o u t e r – w r a p . t d – h e a d e r – s p – t o p – w i d g e t {

l i n e – h e i g h t : 2 7 p x ;

}

/ * S t y l e g e n e r a t e d b y t h e m e f o r d e m o : m a g a z i n e * /

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – g r a d i e n t : : b e f o r e ,

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – m e g a – s p a n . t d – p o s t – c a t e g o r y : h o v e r ,

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : : a f t e r {

b a c k g r o u n d – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d _ m o d _ m e g a _ m e n u : h o v e r . e n t r y – t i t l e a ,

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d _ m e g a _ m e n u _ s u b _ c a t s . c u r – s u b – c a t ,

. t d – m a g a z i n e . v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b . v c _ a c t i v e > a ,

. t d – m a g a z i n e . v c _ t t a – c o n t a i n e r . v c _ t t a – c o l o r – g r e y . v c _ t t a – t a b s – p o s i t i o n – t o p . v c _ t t a – s t y l e – c l a s s i c . v c _ t t a – t a b s – c o n t a i n e r . v c _ t t a – t a b : h o v e r > a ,

. t d – m a g a z i n e . t d _ b l o c k _ t e m p l a t e _ 1 . t d – r e l a t e d – t i t l e . t d – c u r – s i m p l e – i t e m {

c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . h e a d e r – s e a r c h – w r a p . t d – d r o p – d o w n – s e a r c h : : b e f o r e {

b o r d e r – c o l o r : t r a n s p a r e n t t r a n s p a r e n t # e a a 9 2 6 ;

}

. t d – m a g a z i n e . t d – h e a d e r – s t y l e – 1 . t d – h e a d e r – t o p – m e n u – f u l l {

b o r d e r – t o p – c o l o r : # e a a 9 2 6 ;

}
/ s t y l e >

! – – G l o b a l s i t e t a g ( g t a g . j s ) – G o o g l e A n a l y t i c s – – >

s c r i p t a s y n c s r c = ” h t t p s : / / w w w . g o o g l e t a g m a n a g e r . c o m / g t a g / j s ? i d = U A – 1 0 9 4 5 5 5 4 5 – 1 ” > / s c r i p t >

s c r i p t >

w i n d o w . d a t a L a y e r = w i n d o w . d a t a L a y e r | | [ ] ;

f u n c t i o n g t a g ( ) { d a t a L a y e r . p u s h ( a r g u m e n t s ) ; }

g t a g ( ‘ j s ‘ , n e w D a t e ( ) ) ;

g t a g ( ‘ c o n f i g ‘ , ‘ U A – 1 0 9 4 5 5 5 4 5 – 1 ‘ ) ;

/ s c r i p t >

s c r i p t t y p e = ” a p p l i c a t i o n / l d + j s o n ” >

{

” @ c o n t e x t ” : ” h t t p : / / s c h e m a . o r g ” ,

” @ t y p e ” : ” B r e a d c r u m b L i s t ” ,

” i t e m L i s t E l e m e n t ” : [ {

” @ t y p e ” : ” L i s t I t e m ” ,

” p o s i t i o n ” : 1 ,

” i t e m ” : {

” @ t y p e ” : ” W e b S i t e ” ,

” @ i d ” : ” h t t p s : / / s a n v i n c i t y q u a n 9 . c o m / ” ,

” n a m e ” : ” T r a n g C h

Dự tính lãi suất vay vốn ngân hàng

tỷ
%
năm
%

Lựa chọn thanh toán

(*)Vui lòng tải về file tiến độ thanh toán để xem đầy đủ hơn. Xin cảm ơn!

Kết quả: 0.00 tỷ

Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Số tiền có: 0 VNĐ
Số tiền vay: 0 VNĐ
Lãi cần trả: 0 VNĐ
Tháng thanh toán
Số tiền
Tháng 1
0 VNĐ
Tháng 2
0 VNĐ
Tháng 3
0 VNĐ
Tháng 4
0 VNĐ
Tháng 5
0 VNĐ
Xem FULL tiến độ thanh toán

[FULL] BẢNG TÍNH LÃI SUẤT VAY

Xem đầy đủ thông tin bảng tính lãi suất vay khi mua nhà & tiến độ thanh toán ngay tại đây.

Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

(*) Nhập email chính xác để nhận được tài liệu!

Vui lòng nhập số điện thoại nhận mã xác nhận

(*) Xác nhận tự động qua SMS để tránh spam!.

(*) Hệ thống tự động gửi sau khi nhấn ”XÁC NHẬN”. Vui lòng điền thông tin chính xác. Xin cảm ơn!

Trả lời

Tin tức liên quan

Xem tiếp